تعداد اعضاي جامعه در حال حاضر 271 نفر مي باشد

گروه هاي وابسته جهت عضويت شامل

برنامه ريزي و مديريت حمل و نقل و ترافيك

01

حمل و نقل و ترافيك هوايي

02

حمل و نقل و ترافيك دريايي

03

مديريت فني حمل و نقل و ترافيك

04

مديريت ايمني و كنترل

05

حمل و نقل و ترافيك ريلي

06

اقتصاد در حمل و نقل و ترافيك

07

جامعه شناسي در حمل و نقل و ترافيك

08

شهرسازي در حمل و نقل و ترافيك

09

حمل و نقل و ترافيك جاده اي

10

مديريت و سيستم هاي هوشمند

11

ساير رشته هاي مرتبط

19